Komunitní škola Rosice
"dítě Evropského týdne venkovského vzdělávání 2006"

V rámci tvorby strategického plánu školy vypracovali pedagogové školy SWOT analýzu a vytyčili si jednotlivé cíle. Jedním z nich bylo zlepšení spolupráce
školy a rodiny a otevření se veřejnosti.

Dalším záměrem vedení školy bylo nabídnout veřejnosti vzdělávací kurzy a aktivity, o které lidé mají zájem a jež budou nabízeny v místě jejich bydliště.

Charakteristika prostředí obce

Obec Rosice leží v okrese Chrudim. Jedná se o obec situovanou na spojnici mezi městy Chrast a Hrochův Týnec, v okruhu cca 15 km se nacházejí ještě města Chrudim a Vysoké Mýto. Přes poměrně dobrou polohu je zde velmi špatná dopravní obslužnost, která se odráží v mnoha oblastech aktivit občanů.

Obec má 1300 obyvatel, z toho je 89 obyvatel nezaměstnaných (to je 6,6 %), 234 seniorů a 44 žen na mateřské dovolené. V obci jsou tři ekonomické subjekty – EKO-plyn N+N, s.r.o., VPS, CAR servis, s.r.o. a Zemědělské družstvo Rosice. Dále tu je několik drobných podnikatelů.

V obci je mateřská a základní škola. Funguje zde sportovní oddíl TJ Dynamo Rosice, Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení myslivců.

Základní škola Rosice je úplnou základní školu se 155 žáky, kteří jsou rozděleni do devíti tříd. V prostorách školy sídlí školní družina, školní jídelna a tělocvična.

Iniciátorem založení komunitní školy v obci se stali učitelé ze základní školy. V létě roku 2007 se ředitel školy s lektorkou keramického kroužku fungujícího při základní škole zúčastnili Evropského týdne venkovského komunitního vzdělávání v Borech , kde získali základní informace o založení a fungování venkovských komunitních škol v Čechách.

Budování komunitní školy zespoda (button-up)

Prvním krokem bylo vytvoření úzkého realizačního týmu, který se s myšlenkou fungování komunitní školy na vesnici ztotožňuje. Pětičlenný tým se skládal z ředitele, zástupkyně školy, učitelky, hospodářky školy a lektorky keramického kroužky fungujícího při základní škole. Tým se začal scházet pravidelně jedenkrát za týden.

Realizační tým se zabýval tím, o jaké služby by měli obyvatelé Rosic a spádových obcí zájem. Za tímto účelem vypracovali členové týmu anketu, která byla distribuována do všech domácností v obci Rosice a v blízkém regionu. Získávání informací pro start komunitní školy podpořila obec mediální prezentací (např. obecní zpravodaj).

Pro vznik komunitní školy se nabízely tři možnosti právní formy fungování. Z tohoto důvodu bylo potřeba zvážit, která z nabízených variant bude nejefektivnější.

Na základě výše uvedených údajů se škola rozhodla pro občanské sdružení, které v současné chvíli považuje za nejvhodnější formu.

Realizační skupina vytvořila stanovy a podnikla potřebné kroky k registraci sdružení na Ministerstvu vnitra a v říjnu 2006 bylo sdružení oficiálně založeno pod názvem Komunitní škola Rosice, o.s..

Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoživotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků.

Posláním Komunitní školy Rosice, o.s.

 • je zapojovat děti i dospělé z nejrůznějších sociálních a etnických skupin do života obce

 • přispět ke sjednocení výchovného působení rodiny, školy a místních organizací

 • vytvořit a rozvíjet kulturní a vzdělávací centrum v prostorách základní školy v Rosicích pro potřeby trávení volného času dětí a veřejnosti

 • začleňovat do činnosti základní školy společné akce rodičů, veřejnosti a dětí, prohloubit spolupráci rodiny se školou

 • zvyšovat motivaci a zlepšovat podmínky pro celoživotní vzdělávání

 • maximálně podporovat rozvoj osobnosti na základě individuálních vlastností a zájmů

 • rozvíjet pozitivní sociální vztahy jedince a skupiny

Krátkodobé cíle

 • realizovat otevření prvních vzdělávacích kurzů pro dospělé dle nabídky, alespoň jeden až dva kurzy zaměřené na PC se zřetelem na vyjádřená přání komunity

 • pokusit se uspokojit poptávku po dalším vzdělávání cizích jazyků (preference Aj)- zajištění kvalitního lektora

 • v rámci obnovy tradičních řemesel otevřít dílnu keramiky pro děti a dospělé (s ohledem na pracovní vytížení i o víkendu)

 • vytvořit webové stránky Komunitní školy Rosice, o.s.

Dlouhodobé cíle

 • vytvoření fungujícího vzdělávacího a rekvalifikačního komunitního centra v rámci obce Rosice a jejího okolí

 • vyplnění nedostačující nabídky dalšího vzdělávání pro děti i dospělé se zaměřením na PC gramotnost, jazykovou vybavenost a podporu kreativity

 • zvláštní zřetel na znevýhodněné skupiny např. sociálně slabé občany, seniory, ženy na mateřské dovolené – pro tuto skupinu předpokládané vytvoření dětského koutku se zajištěním odborné péče pro děti

 • popularizace a oživení tradičních řemesel a zvyků

Vrcholnými orgány sdružení jsou valná hromada, výkonný výbor, předseda, koordinátor a pokladník sdružení.

Občanské sdružení nemá žádného zaměstnance.

Koordinátorka sdružení je bývalá učitelka ze Základní školy Angelova v Praze a má zkušenosti s fungováním městské komunitní školy. I přes značnou délku praxe v komunitním vzdělávání zjistila, že venkov a venkovská komunitní škola má svá specifika a své bohaté zkušenosti přizpůsobila danému prostředí.

Koordinátorka není v současné době přímo placena. Finanční náhrady jsou jí a členům výkonného výboru hrazeny formou odměn ke konci pololetí z prostředků sdružení.

Vytvoření systému financování

Rozjezd komunitní školy nebyl financován z žádného projektu a ani jiného zdroje. Podporou byl pronájem prostor a vybavení základní školy na činnost a fungování komunitní školy za symbolickou částku. Vedení kurzů je zajištěno učiteli školy a externími lektory, kteří uzavírají s občanským sdružením dohodu o provedení práce. Stejná spolupráce probíhá i s účetní občanského sdružení. V budoucnu se počítá s tím, že za prostory, ve kterých komunitní škola organizuje kurzy, bude škole platit řádný nájem.

První rok existence komunitní školy v Rosicích

Prvním krokem fungující komunitní školy bylo stanovení náplně činnosti. Nešlo o vyjmenování konkrétních aktivit, ale o systém struktury pro dlouhodobé fungování komunitní školy. Systém byl vytvořen na základě potřeb komunity i základní školy.

Cílové skupiny

 • ženy na rodičovské dovolené

 • senioři

 • nezaměstnaní

 • děti a mládež

 • aktivní osoby v produktivním věku

 • osoby sdružené do zájmových skupin

Priority

 • počítačová gramotnost

 • angličtina

 • obnova tradičních řemesel

 • setkávání komunity

Formy naplnění

 • dlouhodobé kurzy

 • zájmové kroužky

 • jednorázové akce

 • jarmarky

 • besedy

Na jaře 2007 komunitní škola oslovila členku Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů celoživotní vzdělávání a zaměstnanost, která přijala pozvání a seznámila se s fungováním komunitní školy. Vzhledem k tomu, že aktivity komunitní školy zaměřené na další vzdělávání dospělých koresponduje s náplní rezortu celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti, získala Komunitní škola Rosice podporu Pardubického kraje ve výši 15.000 Kč na podporu realizace kurzu počítačové gramotnosti pro seniory a pro matky na mateřské/rodičovské dovolené a výuky anglického jazyka pro dospělé.

Dalším subjektem, který finančně podporuje personální zajištění komunitní školy se stala Obec Rosice. V tomto bodě je právě naplněna jedna z podmínek úspěšného fungování komunitní školy a to finanční podpora od zřizovatele základní školy.