Stanovy občanského sdružení

KOMUNITNÍ ŠKOLA ROSICE, o.s.

Článek 1

1. Přípravný výbor

Milan Barták, Ludmila Kociánová, Marcela Kohoutová, Eva Malinská, Romana Chmelíková zřizují občanské sdružení s názvem Komunitní škola Rosice, o.s.

2. Sídlo sdružení

Komunitní škola Rosice, o.s., Rosice 97, 538 34 Rosice

Článek 2

3. Cíle činnosti

Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoživotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků.

Článek 3

4. Členství - podmínky

Členem sdružení se může stát na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdružení fyzická nebo právnická osoba, případně cizí státní příslušník vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem.

5. Členství - vznik

Členství ve sdružení vzniká podáním přihlášky a uhrazením ročního členského příspěvku sdružení.

6. Členství - zánik

Členství ve sdružení zaniká na základě projevené vůle člena, na základě neplnění některého bodu stanov nebo nezaplacením členského příspěvku v příslušném roce. V tomto případě musí být odsouhlaseno většinou členů valné hromady.

7. Práva a povinnosti členů sdružení

Člen sdružení má právo účastnit se všech jednání sdružení. Má právo podílet se na aktivitách Komunitní školy Rosice směřujících k vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání žáků. Je povinen dodržovat stanovy sdružení.

Článek 4

8. Orgány sdružení

Vrcholné orgány sdružení

 • Valná hromada - tvoří ji všichni členové sdružení.

 • Je usnášení schopná za účasti nadpolovičního počtu členů.

 • Rozhoduje o základních věcech sdružení týkajících se zejména statutu, jednacího řádu a majetku, schvaluje výroční zprávu včetně závěrečného účtu.

 • Schvaluje změny stanov.

Výkonný výbor - tvoří ho členové sdružení v minimálním počtu 3 členů, zvolení valnou hromadou.

 • Řídí chod sdružení mezi zasedáním valné hromady. Připravuje program valné hromady, zprávy o činnosti a hospodaření. Volí a odvolává předsedu sdružení.

 • Členy prvního výkonného výboru se po registraci stávají jmenováním členové přípravného výboru.

 • Členství ve výkonném výboru zaniká rezignací, úmrtím nebo odvoláním schváleným prostou většinou členů výkonného výboru.

 • Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod minimum (viz výše), provede se dovolba členů na nejbližším zasedání valné hromady.

 • Výkonný výbor se volí na dobu 1 roku valnou hromadou sdružení.

Prvními členy výkonného výboru jsou:

Milan Barták, předseda sdružení
Ludmila Kociánová, koordinátor sdružení

Marcela Kohoutová

Eva Malinská
Romana Chmelíková, pokladník sdružení
 

Předseda sdružení Komunitní škola Rosice - člen sdružení zvolený výkonným výborem.

 • Jedná z pověření výkonné rady v zájmu sdružení.

 • Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o těchto rozhodnutích informuje výkonný výbor a následně, při nejbližší příležitosti, valnou hromadu.

 • Připravuje jednání výkonného výboru.

 • Řídí činnost sdružení.

 • Uzavírá a rozvazuje smlouvy.

 • Je statutárním zástupcem sdružení

Koordinátor sdružení Komunitní škola Rosice - člen sdružení zvolený výkonným výborem.

Odpovídá zejména za:

 • praktickou realizaci činností zajišťovaných sdružením

 • organizuje činnosti sdružení

Pokladník sdružení - člen sdružení zvolený výkonným výborem.

 • Vybírá příspěvky, proplácí všechny účty a vede pokladní deník Komunitní školy Rosice.

 • Připravuje zprávu o hospodaření Komunitní školy Rosice na výroční zasedání Komunitní školy Rosice.

Článek 5

9. Hospodaření sdružení
 • Finance pro činnost získává sdružení z grantů a od sponzorů, doplňkově i výběrem vložného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným způsobem.O hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě požadavku sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá sdružení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty.

 • Sdružení zpracovává každoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření.

 • Sdružení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 • Případný zisk je využit v souladu s cíli sdružení dle článku 2 těchto stanov.

 • O mimořádných výdajích rozhoduje Výkonný výbor s předsedou sdružení.

10. Podpisové právo

Podpisové právo má předseda sdružení, koordinátor sdružení, pokladník sdružení.

11. Revizní orgány

Revizi provádí dvoučlenná komise složená ze členů sdružení.

Článek 6

12. Zrušení a zánik sdružení
 • V případě zániku sdružení se majetek vypořádá buď dle zákona, pokud způsob vypořádání ze zákona nevyplývá, rozhodne valná hromada. Nebude-li z objektivních důvodů valná hromada moci rozhodnout, rozhodne Rada sdružení.

 • O veškerých změnách a doplňcích stanov sdružení rozhoduje valná hromada.

 • Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky.

 • Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

V Rosicích 18.9.2006 za zakladatele:

Milan Barták, Ludmila Kociánová, Marcela Kohoutová, Eva Malinská, Romana Chmelíková